สารพันปัญหา


1. คำถาม :ผู้สมัครที่กรอกใบสมัครสอบผิดพลาดในกรณีดังต่อไปนี้ เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน,ชื่อ - สกุล,คำนำหน้า ต้องดำเนินการอย่างไร

คำตอบ : ให้ท่านเขียนคำร้องขอแก้ไขข้อมูลฯ พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน ดังต่อไปนี้ 

1. แบบคำร้องขอแก้ไขข้อมูล (Download ใบคำร้อง คลิกที่นี่)
2. 
ใบสมัครที่พิมพ์ออกจากระบบ และสำเนาจำนวน 1 ฉบับ 
3. 
บัตรประจำตัวประชาชนและสำเนา จำนวน 1 ฉบับ 

                       ทั้งนี้ขอให้ท่านยื่นแบบคำร้องขอแก้ไขข้อมูลฯ พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
ส่งไปทีอีเมล์ probation08@gmail.com

โทรศัพท์ 02-141-4761

2. คำถาม : กรณีที่ ผู้สมัครกรอกข้อมูลอื่นผิดพลาด จะดำเนินการอย่างไร

คำตอบ : คณะกรรมการฯ จะพิจารณาดำเนินการแก้ไขเป็นกรณี เมื่อผู้สมัครยื่นหลักฐานครบถ้วน
โดยขีดฆ่าข้อมูลที่ต้องการแก้ไขในใบสมัคร พร้อมลงนามกำกับตรงที่มีรอยขีดฆ่าและยื่นคำร้องตามข้อที่ 1 

3. คำถาม : เปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ในวันใด

คำตอบ : ผู้สมัครสามารถสมัครทางอินเทอร์เน็ตได้ ตั้งแต่วันที่ 14 - 30 ธันวาคม 2558 ตลอด 24 ชั่วโมง  ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยเข้าไปที่ http://probation.job.thai.com แล้วปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด

4. คำถาม : เปิดรับชำระเงินถึงเมื่อไร

คำตอบ : ตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2558 - 4 มกราคม 2559 ภายในเวลาทำการธนาคาร โดยผู้สมัครนำเอกสาร "ใบสมัครและใบแจ้งการชำระเงินในระบบ Teller Payment" ไปชำระเงินที่เคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา โดยการรับสมัครจะมีผลสมบูรณ์เมื่อชำระค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอิน เทอร์เน็ตเรียบร้อยแล้ว"

5. คำถาม : ค่าธรรมเนียมในการสมัคร เท่าไร

คำตอบ : ผู้สมัครสอบจะต้องชำระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน ๒๓๐ บาท ค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน จำนวน ๒๐๐ บาท ค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต จำนวน ๓๐ บาท ค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

6. คำถาม : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเมื่อไร

คำตอบ : จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ 
ในวันที่ 12 มกราคม 2559 ทางเว็บไซต์  http://probation.job.thai.com 

7. คำถาม : พิมพ์ใบสมัครตัวจริงได้ที่ไหน และเมื่อไร

คำตอบ : ท่านที่มีสิทธิ์สอบสามารถเข้ามาพิมพ์ใบสมัครตัวจริงที่มีเลขประจำตัวสอบ
ตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม 2559 ได้ทางเว็บไซต์  http://probation.job.thai.com  หัวข้อ "พิมพ์ใบสมัคร"

8. คำถาม : หากต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งคุณสมบัติผู้สมัครสอบ วุฒิการศึกษา กำหนดการประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และอื่น ๆ สามารถติดต่อได้ที่ใด

คำตอบ : ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่ กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมคุมประพฤติ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น ๔ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ  โทรศัพท์ 02-141-4761   ในวันและเวลาราชการ

9. คำถาม : หาก ต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครสอบ เช่นการกรอกใบสมัคร การส่งใบสมัคร การพิมพ์ใบสมัคร หรือการค้นหาใบสมัคร สามารถติดต่อได้ที่ใด

คำตอบ : ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่ Call Center โทร.  0-2257-7230  ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 
 
powered by INET